Stanovy SMH PDF Tlačiť E-mail

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

 

STANOVY

Slovenského misijného hnutia so sídlom v Banskej Bystrici


ÚVOD

Slovenské misijné hnutie (ďalej len „SMH“) existuje viacero desaťročí. Po novembri 1989 sa vytvorili podmienky na jeho legalizáciu, preto bolo dňa 18.6.1990 zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v Bratislave pod č. VVS/1-900/90-175.

 

HLAVA I.

Základné údaje

 

Článok 1.

Názov právnickej osoby a adresa

Slovenské misijné hnutie so sídlom v Banskej Bystrici, Skuteckého 117/4. Poštové smerovacie číslo:  974 01. Používaná skratka je SMH. Identifikačné číslo (IČO) zapísané na Slovenskom štatistickom úrade v Bratislave dňa 19.6.1990 pod IČO: 681199.

 

Článok 2.

Právna subjektivita

Slovenské misijné hnutie je v zmysle zákona 83/1990 Zb. záujmovým združením fyzických osôb a je samostatnou organizáciou s plnou právnou subjektivitou. Štatutárnym zástupcom je zvolený predseda Výboru SMH. V prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda. Plnú právnu subjektivitu majú kluby SMH. Kluby zastupuje volený predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.

Za právnickú osobu môžu robiť právne úkony i členovia jej orgánov, alebo pracovníci na základe poverenia štatutárneho zástupcu a to v rozsahu poverenia.

 

HLAVA II.

Poslanie a ciele

Článok 3.

Ciele

SMH je dobrovoľným hnutím, ktoré sa usiluje o renesanciu kresťanských hodnôt, podľa evanjelia. Preniknutí láskou Pána Ježiša Krista, neostávame ľahostajní k tým ľuďom, ktorí žijú na okraji v materiálnej a duchovnej biede. Preto naším programom je pomoc trpiacim a núdznym na celom svete. Základným cieľom je formovanie vzťahu k materiálnym a duchovným hodnotám a ich cieľavedome využívanie na osoh ľuďom.

 

Článok 4.

Poslanie

Hlavným poslaním SMH je starostlivosť a podpora misií na šírenie Božieho kráľovstva doma a vo svete, podľa encykliky pápeža Jána Pavla II. „Redemptoris misio“. To sa prejavuje v dvoch smeroch:

· v duchovnej podpore modlitbami a obetami vlastného utrpenia na tento úmysel a evanjelizačnými aktivitami doma,

· v hmotnej podpore na krytie najzákladnejších životných potrieb núdznym.

 

 

 

Článok 5.

Náplň

Naplň činnosti hnutia je:

· Duchovná formácia členov v duchu evanjelia a učiteľského úradu cirkvi.

· Šírenie misijnej myšlienky v duchu evanjelia.

· Organizovanie jednorazových alebo opakovaných verejných zbierok, milodarov, poskytovanie finančnej a materiálnej pomoci doma a v zahraničí.

· Posielanie osôb – rôznych odborníkov na podporu rozvoja misií.

· Organizovanie rôznej podpory pre núdzne osoby na Slovensku, zabezpečovanie sociálnej prevencie a poskytovanie sociálneho poradenstva.

· Podľa svojich možností pomáha členom SMH, bezplatným najmä právnym zastupovaním pred štátnymi orgánmi, či inými ustanovizňami.

· Zriaďovanie škôl a školských zariadení.

 

HLAVA III.

Členstvo v SMH

Článok 6.

Podmienka členstva – vzniku a zániku členstva

Podmienkou členstva je dobrovoľné rozhodnutie plniť poslanie a náplň hnutia vymenovaného v Stanovách SMH. Dĺžka členstva nie je časové ohraničená. Vznik, či zánik členstva sa ohlási v príslušnom klube, prípadne ak tam klub nie je a nemožno ho založiť, ohlásením na Ústredí v Banskej Bystrici.

Evidenciu členov vedie klub a Ústredie v Banskej Bystrici. Člen má právo zúčastňovať sa na práci klubu, dávať odporučenia a námety na zlepšenie činnosti SMH a byť volený.

Dobrovoľnou povinnosťou člena je žiť a pracovať v súlade so Stanovami SMH a kresťanskou morálkou.

Podmienkou vzniku členstva je podanie prihlášky do klubu SMH alebo Ústredia. Výbor klubu alebo Ústredie rozhodne o členstve po 3-6 mesačnom čakaní. Dĺžku čakania si spresní Výbor klubu alebo Ústredie u členov registrovaných v Ústredí. Členstvo v SMH vzniká rozhodnutím Výboru klubu alebo Ústredia pre členov mimo kluby a vydaním členského preukazu Ústredím.

Ak Výbor klubu SMH alebo Ústredie prihlášku odmietne, môže sa uchádzať o členstvo odvolať Zhromaždeniu klubu alebo Výboru SMH. Rozhodnutie Zhromaždenia klubu alebo Výboru SMH je konečné.

Zánik členstva nastane z týchto dôvodov:

· vystúpením podaným písomne,

· úmrtím,

· pasivitou počas 2 rokov,

· vylúčením pri porušovaní Stanov SMH a kresťanskej morálky.

Rozhodnutie o zániku členstva prijíma Výbor klubu alebo Ústredie. Odvolanie proti rozhodnutiu Výboru klubu alebo Ústredia rieši Zhromaždenie klubu alebo Výbor SMH, ktorého rozhodnutie je konečné.

HLAVA IV.

Zásady vnútorného usporiadania

Článok 7.

Organizovanosť a pôsobnosť

Činnosť SMH na Slovensku je rozšírená veľmi dávno, ale ako cieľavedomé katolícke hnutie je známa hlavne za posledné dve desaťročia. Hnutie je organizované na princípe dobrovoľnosti jednotlivcov, prípadne celých skupín a má celoslovenskú pôsobnosť.

 

Článok 8.

Orgány hnutia

SMH má tieto orgány:

· Snem.

· Výbor SMH.

· Kontrolnú komisiu SMH

· Ústredie.

· Regionálne výbory.

· Kluby SMH.

Volebné obdobie je 3-ročné.

 

Článok 9.

SNEM

Snem rieši všetky najdôležitejšie otázky SMH. Snem sa schádza najmenej raz za rok. Zvoláva ho Výbor SMH. Snemu sa zúčastňujú s hlasovacím právom zvolení zástupcovia klubov a osoby evidované v Ústredí podľa počtu, ktorý určí Výbor SMH. Delegátmi Snemu s hlasovacím právom sú aj členovia Výboru SMH a Kontrolnej komisie SMH. Ako hostia bez hlasovacieho práva sa môžu Snemu zúčastniť aj ostatní členovia a prizvané osoby.

Snem rozhoduje o všetkých dojednaných otázkach hlasovaním. O spôsobe hlasovania rozhodujú delegáti Snemu

Snem je uznášania schopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov. Uznesenia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov. Uznesenia Snemu sú direktívou pre prácu SMH. Ak nie je v čase začiatku Snemu prítomná nadpolovičná väčšina delegátov Snemu, Snem pokračuje po 15 minútovej prestávke za prítomnosti zúčastnených delegátov s pôvodným programom. V tom prípade je Snem uznášania schopný nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov.

Snem volí Výbor SMH a Kontrolnú komisiu SMH.

Záznamy zo Snemu sa archivujú.

 

Článok 10.

Výbor SMH, Ústredie, Regionálne výbory

Výbor SMH riadi činnosť SMH medzi Snemami. Je maximálne 9 členný a volí ho Snem SMH. Schádza sa najmenej dva razy do roka. Zo svojho stredu si volí predsedu Výboru SMH, podpredsedu a ďalších funkcionárov. Predseda Výboru SMH navonok zastáva funkciu predsedu SMH.

Výbor SMH je uznášania schopný pri nadpolovičnej účasti svojich členov a to nadpolovičnou väčšinou prítomných, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu SMH. Schôdze Výboru SMH zvoláva predseda SMH.

Výbor SMH môže zriaďovať tieto a aj ďalšie komisie:

· komisia pre duchovnú formáciu,

· komisia pre riešenie technických a finančných otázok,

· tlačová komisia,

· komisia pre styk s inými organizáciami.

Na čele komisie spravidla stojí člen Výboru SMH.

Ústredie tvorí predseda SMH a tajomník Výboru SMH. Ústredie je výkonným orgánom Výboru SMH medzi schôdzami Výboru SMH.

Regionálne výbory sa formujú na báze dobrovoľnej dohody klubov zväčša na území jednej diecézy.

Regionálny výbor pozostáva z predsedov alebo zástupcov klubov.

Náplň práce Regionálnych výborov je koordinácia činnosti klubov.

Na čele Regionálneho výboru stojí predseda , ktorý je volený z členov regionálneho výboru. Regionálny výbor sa schádza najmenej raz za rok a zvoláva ho predseda.

 

Článok 11.

Kontrolná komisia SMH

Snem SMH volí 3 člennú Kontrolnú komisiu (ďalej len „KK“) SMH. KK SMH najmenej raz do roka vykoná revíziu finančného hospodárenia a iných aktivít. O svojich zisteniach informuje Výbor SMH s odporúčaním opatrení na odstránenie nedostatkov.

KK SMH si zo svojho stredu volí predsedu, ktorý riadi jej činnosť. Zúčastňuje sa schôdze Výboru SMH. Po zvážení vo Výbore SMH, môže byť KK SMH požiadaná vykonávať kontrolu v kluboch.

 

Článok 12.

Kluby SMH

K praktickému výkonu poslania SMH v zmysle Stanov SMH sa členovia dobrovoľne združujú do klubov SMH. Klub môže vzniknúť v obci, kde sa združí aspoň 5 členov (z jednej alebo susediacich obcí). Kluby spolupracujú v mieste bydliska so zástupcami cirkvi, s obecnou samosprávou či inými organizáciami.

Založenie klubu SMH sa iniciuje a koordinuje v spolupráci s Ústredím v Banskej Bystrici. Prípravný výbor pre založenie klubu odošle potrebné doklady Ústrediu do Banskej Bystrice na zaregistrovanie.

Vznik klubu dojedná Výbor SMH. Ak Výbor SMH súhlasí so vznikom klubu, vykoná jeho registráciu a vydá preukazy členom nového klubu.

V prípade odmietnutia prihlášky klubu môže sa prípravný výbor novo zakladajúceho klubu odvolať na Snem SMH. Jeho rozhodnutie je konečné.

Klub môže zaniknúť ak prestane sám od seba pracovať. Ústredie ho vyškrtne z registrácie.

Ku zrušeniu klubu dôjde vtedy ak klub pracuje v rozpore so Stanovami SMH a kresťanskou morálkou, prípadne z iných vážnych dôvodov. O zrušení klubu rozhoduje Výbor SMH po predchádzajúcom jednaní.

Návrh na zrušenie klubu môže Výboru SMH dať aj KK SMH, ak na požiadanie Výboru SMH prevedie kontrolu v klube.

Najvyšším orgánom klubu SMH je Zhromaždenie členov (ďalej len „Zhromaždenie“), ktoré sa schádza najmenej raz za rok. Stanovuje hlavné úlohy klubu a volí Výbor klubu a Kontrolnú komisiu SMH.

Vo väčších kluboch SMH Výbor klubu zvolí zo svojho stredu predsedu, podpredsedu a hospodára, prípadne ďalších funkcionárov. V menších kluboch môže byť zvolený len predseda.

Predseda klubu vedie činnosť klubu a podpisuje sa v mene klubu. O rokovaní Zhromaždenia klubu sa vedie záznam, ktorý sa archivuje.

Kontrolná komisia vo väčších kluboch si zo svojho stredu zvolí predsedu komisie. V menších kluboch môže byť zvolený len kontrolór.

Zhromaždenie klubu, či schôdza Výboru klubu sú spôsobilé uznášať sa ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Uznesenie a uzávery sa prijímajú nadpolovičnou prítomných členov.

Ak nie je na začiatku Zhromaždenia klubu či schôdze Výboru klubu prítomná nadpolovičná väčšina členov, zhromaždenie klubu či schôdza Výboru klubu pokračuje v jednaní po 15 minútovej prestávke za prítomnosti zúčastnených členov klubu, či členov Výboru klubu s pôvodným programom. V tomto prípade je Zhromaždenie klubu, či Výbor klubu uznášania schopný nadpolovičnou väčšinou prítomných.

Článok 13.

Odvolávanie členov orgánov

Odvolať členov orgánov SMH môže previesť ten orgán, ktorý ho zvolil a to nadpolovičnou väčšinou prítomných. Na odvolanie predsedu je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov.

Odvolať člena orgánov možno, ak koná v rozpore so Stanovami SMH, ak porušuje morálny kódex kresťana, alebo hrubo porušuje právne normy občana SR, alebo ak si neplní povinnosti vyplývajúce zo svojej funkcie.

 

Článok 14.

Členstvo mimo klubov

Pokiaľ nie sú podmienky na zaradenie členov do klubov, títo sú evidovaní v Ústredí v Banskej Bystrici a do činnosti v SMH sa zapájajú podľa miestnych podmienok, alebo po dohode s Ústredím. Majú právo sa zúčastňovať práci v orgánoch SMH podľa rozhodnutia Výboru SMH.

HLAVA V.

Spolupracujúce organizácie

Článok 15.

Spolupráca

SMH spolupracuje v rámci Konferencie biskupov Slovenska s tými jej predstaviteľmi, ktorí sú v diecézach poverení starostlivosťou o misijné diela. Odporúčanie Konferencie biskupov Slovenska SMH zohľadňuje vo svojej činnosti.

SMH spolupracuje s Pápežskými misijnými dielami, rehoľami a s tými štátnymi a neštátnymi organizáciami, ktoré práci SMH pomáhajú. SMH spolupracuje aj s podobnými hnutiami a organizáciami doma a vo svete.

 

HLAVA VI.

Finančné zabezpečenie a hospodárska činnosť

Článok 16.

Spôsob financovania a hospodárenia

Keďže SMH je občianskym združením vzniknutým v zmysle zákona 83/1990 Zb. jeho finančné zabezpečenie a hospodárska činnosť sa riadi ustanoveniami tohto zákona a ďalšími jeho novelizáciami s týmito doplnkami:

· SMH financuje svoju činnosť z dobrovoľných príspevkov a darov svojich členov, inštitúcií a sympatizujúcich osôb.

· Ďalším zdrojom príjmov SMH sú finančné príspevky, vecné dary, či dotácie štátu, cirkvi a medzinárodných organizácii.

· Evidencia finančného hospodárenia sa vedie na predpísaných tlačivách v súlade s príslušnými predpismi a pravidlami

· Výbor SMH schvaľuje výročné správy a hospodársky výsledok zariadení v pôsobností SMH.

 

Článok 17.

Rozsah hospodárskej činnosti

SMH a jeho kluby môžu vlastniť hnuteľný a nehnuteľný majetok mať v prevádzke zariadenia za účelom poskytovania rôznych služieb, najmä humanitných a pre sociálne odkázané osoby.

Na zabezpečenie svojej činnosti ako aj na zabezpečenie činnosti svojich humanitných a sociálnych zariadení vykonáva SMH hospodársku činnosť najmä vo svojich zariadeniach:

· reštauračná činnosť,

· obchodná a sprostredkovateľská činnosť (maloobchod, veľkoobchod, sprostredkovanie obchodu a iných činností),

· vydavateľská činnosť,

· propagačná činnosť,

· výroba drobných upomienkových predmetov,

· prenájom nebytových priestorov,

· prenájom motorových vozidiel.

· ubytovacie služby

HLAVA VII.

Prechodné a záverečné ustanovenia

 

Článok 18.

Zánik SMH

O prípadnom zániku SMH rozhoduje jeho SNEM a to na návrh Výboru SMH. Návrh na zánik hnutia musí prijať nadpolovičná väčšina všetkých prítomných delegátov Snemu. Zostatok majetku SMH sa odovzdáva tomu, komu to určí Snem SMH.

Zánik SMH môže byť prevedený i zlúčením i spojením s inou organizáciou.

Keď zanikne klub SMH, o jeho majetku rozhodne Zhromaždenie členov klubu. Ak nie je možné zvolať zhromaždenie klubu, o jeho majetku rozhodne Výbor SMH po konzultácií s Kontrolnou komisiou SMH.

 

Článok 19.

Záverečné ustanovenia

Znenie Stanov SMH, ich zmeny a dodatky prejednáva a schvaľuje Snem SMH svojim uznesením.

Registráciou týchto Stanov strácajú platnosť Stanovy registrované 18.6.1990 pod č. VVS/1-900/90-175 v znení neskorších zmien a dodatkov.

Toto znenie Stanov schválil Snem SMH v Banskej Bystrici dňa 28.5.2011.

 

 

 

 

Fotogaléria

Predajňa Mi...
Image Detail
Predajňa Mi...
Image Detail
Predajňa Mi...
Image Detail